ส่งพวงหรีด เชียงราย

เพิ่มเพื่อน

รับทำพวงหรีดดอกไม้สดเชียงราย พวงหรีดพัดลมเชียงราย พวงหรีดของใช้เชียงราย ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย

บริการจัดส่งดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด เชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย
อำเภอขุนตาล
อำเภอเชียงของ
อำเภอดอยหลวง
อำเภอเทิง
อำเภอป่าแดด
อำเภอพญาเม็งราย
อำเภอพาน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่จัน
อำเภอแม่ลาว
อำเภอแม่สรวย
อำเภอแม่สาย
อำเภอเวียงแก่น
อำเภอเวียงเชียงชัย
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอเวียงป่าเป้า

อำเภอเมืองเชียงราย
 • ตำบลดอยลาน
 • ตำบลดอยฮาง
 • ตำบลท่าสาย
 • ตำบลท่าสุด
 • ตำบลนางแล
 • ตำบลบ้านดู่
 • ตำบลป่าอ้อดอนชัย
 • ตำบลแม่กรณ์
 • ตำบลแม่ข้าวต้ม
 • ตำบลแม่ยาว
 • ตำบลรอบเวียง
 • ตำบลริมกก
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลห้วยสัก
 • ตำบลห้วยชมภู


อำเภอขุนตาล


 • ตำบลต้า
 • ตำบลป่าตาล
 • ตำบลยางฮอม


อำเภอเชียงของ • ตำบลครึ่ง
 • ตำบลบุญเรือง
 • ตำบลริมโขง
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลศรีดอนชัย
 • ตำบลสถาน
 • ตำบลห้วยซ้อ


อำเภอดอยหลวง

 • ตำบลโชคชัย
 • ตำบลปงน้อย
 • ตำบลหนองป่าก่อ


อำเภอเทิง


 • ตำบลงิ้ว
 • ตำบลเชียงเคี่ยน
 • ตำบลตับเต่า
 • ตำบลปล้อง
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลศรีดอนไชย
 • ตำบลสันทรายงาม
 • ตำบลหงาว
 • ตำบลแม่ลอย
 • ตำบลหนองแรด


อำเภอป่าแดด


 • ตำบลป่าแงะ
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลสันมะค่า
 • ตำบลศรีโพธิ์เงิน


อำเภอพญาเม็งราย


 • ตำบลตาดควัน
 • ตำบลเม็งราย
 • ตำบลแม่ต๋ำ
 • ตำบลแม่เปา
 • ตำบลไม้ยา


อำเภอพาน


 • ตำบลเจริญเมือง
 • ตำบลดอยงาม
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลทานตะวัน
 • ตำบลธารทอง
 • ตำบลป่าหุ่ง
 • ตำบลม่วงคำ
 • ตำบลเมืองพาน
 • ตำบลแม่เย็น
 • ตำบลแม่อ้อ
 • ตำบลเวียงห้าว
 • ตำบลสันกลาง
 • ตำบลสันติสุข
 • ตำบลสันมะเค็ด
 • ตำบลหัวง้ม


อำเภอแม่ฟ้าหลวง

 • ตำบลแม่ฟ้าหลวง
 • ตำบลเทอดไทย
 • ตำบลแม่สลองใน
 • ตำบลแม่สลองนอก


อำเภอแม่จัน


 • ตำบลจอมสวรรค์
 • ตำบลจันจว้า
 • ตำบลจันจว้าใต้
 • ตำบลท่าข้าวเปลือก
 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลป่าตึง
 • ตำบลแม่คำ
 • ตำบลแม่จัน
 • ตำบลแม่ไร่
 • ตำบลศรีค้ำ
 • ตำบลสันทราย


อำเภอแม่ลาว

 • ตำบลจอมหมอกแก้ว
 • ตำบลดงมะดะ
 • ตำบลบัวสลี
 • ตำบลป่าก่อดำ
 • ตำบลโปร่งแพร่


อำเภอแม่สรวย • ตำบลเจดีย์หลวง
 • ตำบลท่าก๊อ
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลแม่พริก
 • ตำบลแม่สรวย
 • ตำบลศรีถ้อย
 • ตำบลวาวี


อำเภอแม่สาย • ตำบลเกาะช้าง
 • ตำบลบ้านด้าย
 • ตำบลโป่งงาม
 • ตำบลโป่งผา
 • ตำบลแม่สาย
 • ตำบลเวียงพางคำ
 • ตำบลศรีเมืองชุม
 • ตำบลห้วยไคร้


อำเภอเวียงแก่น

 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลปอ
 • ตำบลม่วงยาย
 • ตำบลหล่ายงาว


อำเภอเวียงเชียงชัย


 • ตำบลดอนศิลา
 • ตำบลผางาม
 • ตำบลเมืองชุม
 • ตำบลเวียงชัย
 • ตำบลเวียงเหนือ


อำเภอเวียงเชียงรุ้ง • ตำบลดงมหาวัน
 • ตำบลทุ่งก่อ
 • ตำบลป่าซาง


อำเภอเวียงป่าเป้า


 • ตำบลสันสลี
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลบ้านโป่ง
 • ตำบลป่างิ้ว
 • ตำบลเวียงกาหลง
 • ตำบลแม่เจดีย์
 • ตำบลแม่เจดีย์ใหม่